Training

نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری - تکمیل اظهانامه مالیاتی موسسات حقوقی

۵۱- مانده حساب ذخیره م.م موسسه دانا در ابتدای سال 80 مبلغ 640000 ریال بستانکار می باشد رویدادهای زیر در ارتباط با حسابهای دریافتنی موسسه مزبور رخ داده است:

الف) یک سوم طلب موسسه از آقای آرش به علت ورشکستگی ایشان سوخت و بقیه وصول گردید.(طلب موسسه از ایشان 1800000 ریال بوده است.)

ب) آقای ابراهیمی که مبلغ 650000 ریال به موسسه بدهکار بوده و در سال گذشته به علت ورشکستگی و فرار از کشور این مبلغ از حسابها و دفاتر حذف شده بود مراجعه و بدهی خود را پرداخت نمود.

ج) کل طلب موسسه از بازرگانی رحیمی مبلغ 450000 ریال سوخته شده تلقی و از حسابها حذف گردید.

در صورتیکه روش این موسسه جهت برآورد ذخیره م.م 3% فروش نسیه و فروشهای نسیه این موسسه در سال جاری مبلغ 1450000 ریال باشد.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل

2- انجام محاسبات و ثبت لازم جهت تعدیل حساب ذخیره م.م

۵۲- مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در موسسه آذرخش در ابتدای سال 80 مبلغ 670000 ریال می باشد رویدادهای زیر در ارتباط با مطالبات در سال 81 روی داده است:

17/3 – 700000 ریال طلب از آقای اردشیری به علت عدم دسترسی به ایشان غیر قابل وصول تشخیص داده شد.

25/6 – آقای دهقان که طلب موسسه از ایشان به مبلغ 500000 ریال در سال گذشته از دفاتر حذف شده بود مراجعه و نصف بدهی خود را نقدا پرداخت و بابت بقیه سفته 45 روزه ای در وجه موسسه صادر نمود.

27/9 – آقای رستمی که مبلغ 900000 ریال به موسسه بدهی دارد به علت ورشکستگی فقط یک سوم بدهی خود را پرداخت و بقیه طلب موسسه از ایشان غیر قابل وصول می باشد.

درصورتیکه میزان ذخیره لازم جهت مطالبات مشکوک سال آینده 2% فروش برآورده شده و مانده حساب فروش در پایان سال مبلغ 32500000 ریال باشد.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه موسسه و تنظیم حساب ذخیره م.م به شکل T

2- محاسبه و ثبت مربوط به تعدیل ذخیره لازم جهت سال آینده.

۵۳- شرکت تولیدی زرافشان یک دستگاه ماشین قالب زن در تاریخ 1/9/77 به ارزش 24500000 ریال به طور نقد خریداری نمود و بابت حمل و ثبت آن مبلغ 1500000 ریال پرداخت کرد. در تاریخ 31/6/79 دستگاه مذکور با یک دستگاه ماشین قالب زن جدید که بهای تمام شده آن 25000000 ریال می باشد معاوضه گردید و مبلغ 8000000 ریال نقدا پرداخت کردید اگر روش محاسبه استهلاک ماشین قالب زن خط مستقیم 20% و ارزش قراضه آن در پایان عمر مفید 2000000 ریال باشد ثبت لازم همراه محاسبات را بنویسید.

۵۴- در تاریخ 12/6/78 یک دستگاه رایانه که قیمت نقد آن 4500000 ریال بود را به طور نسیه به مبلغ 5000000 ریال خریداری نموده ، مبلغ 1000000 ریال بابت خرید قطعات تکمیلی و مبلغ 10000 ریال بابت حمل آن و 50000 ریال نیز بابت راه اندازی آن پرداخت نموده و آن را مورد استفاده قراردادیم ثبت مربوط به خرید دارائی را در دفتر روزنامه انجام دهید.

۵۵- موسسه آموزشی تابش در تاریخ 26/8/79 یک دستگاه ماشین تحریر خود را که قیمت تمام شده آن 450000 ریال و استهلاک انباشته آن تا تاریخ 1/1/79 مبلغ 180000 ریال و روش محاسبه استهلاک آن 1% نزولی میباشد را با یک دستگاه ماشین فتوکپی که قیمت تمام شده آن 3200000 ریال تعویض نمود و مبلغ 3000000 ریال پرداخت نمود.

مطلوبست:

الف) محاسبه استهلاک ماشین تحریر تا تاریخ تعویض

ب) ثبت رویداد مربوط به تعویض دارایی و تعیین سود یا زیان تعویض در دفتر روزنامه

۵۶- موسسه خدماتی شکیبا در تاریخ 16/1/79 یک دستگاه وانت را که قیمت نقدی آن 9500000 ریال بود را با شرایط نسیه به مبلغ 10700000 ریال خریداری نموده و بابت نصب اتاق آن نیز مبلغ 2500000 ریال نقدا پرداخت نمود و آن را بلافاصله مورد استفاده قرارداد ماشین مزبور در تاریخ 25/8/80 در اثر حادثه تصادف به طور کلی متلاشی شد و از بین رفت . باتوجه به اینکه ماشین مزبور بیمه بوده است. شرکت بیمهرداخت مبلغ 7000000 ریال را تعهد نموده است.

چنانچه روش استهلاک این وسیله نقلیه روش خط مستقیم و عمر مفید آن 8 سال و ارزش اسقاط آن 1200000 ریال بوده.

مطلوبست:

1- ثبت رویداد مربوط به خرید دارایی در دفتر روزنامه.

2- محاسبه و ثبت استهلاک دارایی مورد نظر در پایان سال 79.

3- ثبت رویداد مربوط به خروج دارایی پس از محاسبه استهلاک تا تاریخ حادثه و محاسبه سود یا زیان ناشی از حادثه مذکور.

۵۷- موسسه چاپ و تکثیر فرهنگ یک دستگاه چاپ که قیمت نقدی آن 20000000 ریال بود با پرداخت 5 فقره سفته 4500000 ریال به سرسید هر چهار ماه یک بار از تاریخ خرید خریداری نموده و بابت حمل آن به موسسه و راه اندازی آن مبلغ 200000 ریال هزینه نموده و آن را بلافاصله مورد استفاده قرار داد.

مطلوبست: ثبت مربوط به خرید دارائی فوق در دفتر روزنامه عمومی فرهنگ.

۵۸- موسسه میعاد در تاریخ 1/3/78 یک ساختمان را که قیمت آن 12000000 ریال بود را با شرایط نسیه با صدور دو فقره سفته مساوی به ارزش هرکدام 6500000 ریال و با سررسیدهای 25/12/78 و 30/8/79 جهت انبار خریداری نموده و آن را مورد استفاده قرارداد.

در تاریخ 3/3 بابت مخارج محضر و انتقال سند ساختمان مزبور مبلغ 180000 ریال از صندوق موسسه پرداخت نمود.

در تاریخ 12/3 بابت هزینه های سنگ کاری ، ایزوگام و نصب سیستم تهویه ساختمان چکی به مبلغ 4200000 ریال صادر نمود.

مطلوبست:ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه میعاد و تعیین بهای تمام شده ساختمان خریداری شده.

۵۹- شرکت خودرو لنت یک دستگاه پیکان جهت انجام کارهای خارج از شهر خود خریداری نمود. خودرو مذکور در تاریخ 19/6/79 در یک حادثه تصادف به دره سقوط کرد و لاشه آن بلافاصله تشخیص داده شد. مدارک اولیه خرید خودرو مفقود گردیده اما استهلاک انباشته خودرو از تاریخ خرید تا 29/12/78 که مدت 3 سال می باشد به روش خط مستقیم سالهای عمر مفید مبلغ 141000 ریال در دفاتر ثبت گردیده است. اگر عمر مفید خودرو 10 سال باشد.

مطلوبست:

1-   بهای خرید ماشین را محاسبه کنید.

2- خروج دارایی را بنویسید.

۶۰- شرکت پیمان یک دستگاه ماشین تراش را که قیمت نقدی آن 4500000 ریال بود را با شرایط نسیه به مبلغ 5000000 ریال خریداری نموده بابت حمل آن به موسسه مبلغ 250000 ریال و بابت نصب و راه اندازی آن مبلغ 300000 ریال پرداخت نمود و آن را بلافاصله مورد استفاده قرارداد.

مطلوبست:ثبت مربوط به خرید دارایی مذکور در دفتر روزنامه شرکت پیمان.

۶۱- شرکت نصر در تاریخ 25/6/81 یک دستگاه ماشین فتوکپی خود را که قیمت تمام شده آن 4200000 ریال و استهلاک آن تا تاریخ 1/1/81 مبلغ 1288000 ریال بود را با یک دستگاه اسکنر که قیمت آن 5500000 ریال بود معاوضه نموده و مبلغ 2700000 ریال پرداخت نمود چنانچه روش استهلاک ماشین فتوکپی مانده نزولی به نرخ 20% باشد.

مطلوبست:

1-   محاسبه و ثبت استهلاک ماشین فتوکپی تا تاریخ تعویض و انتقال به دفتر کل به شکلT

2-   محاسبه سود یا زیان معاوضه و ثبت لازم به خروج دارائی در دفتر روزنامه و کل.

۶۲- بازرگانی امید در تاریخ 1/4/70 تعداد 50 عدل پارچه که بهای هر عدل آن 50000 ریال می باشد جهت حق العمل کار خود آقای حسینی مقیم شهرستان ارسال نموده و همچنین مبلغ 20000 ریال بابت حمل و 25000 ریال بابت بیمه محموله فوق نقدا پرداخت نمود. صورت حساب ارسالی در 15/5/70 حاکی از آن است که آقای حسینی 45 عدل پارچه 5 فقره سفته را سالم تحویل گرفته و بابت تخلیه و حمل آن به ترتیب مبلغ 15000 ریال و 20000 ریال پرداخت نموده است و همچنین صورتحساب مذکور مبین آن است که حق العمل کار کلیه محموله را به ارزش هر عدل 80000 ریال فروخته است و پس از کسر 5% حق العمل فروش و 2% حق التضمین و سایر هزینه های پرداختی بقیه وجوه را طی حواله بانکی ارسال نموده است.

مطلوبست:

الف) ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه امر و تنظیم حساب کالای امانی.

ب) ثبت بستن حسابهای کالای امانی و کالای ارسالی.

۶۳- بازرگانی عجم در تاریخ 1/9/79 مقدار 1000 مثقال زعفران از قرار مثقالی 12500 ریال جهت حق العمل کار خود آقای اسماعیلی در تهران ارسال داشت و مبلغ 450000 ریال بابت بیمه و حمل آن نقدا پرداخت نمود در اول اسفند ماه صورت حسابی از آقای اسماعیلی دریافت نمود مبنی بر اینکه آقای اسماعیلی کل کالای امانی را که مقدار آن به علت کمبود وزن 950 مثقال بود از قرار هر مثقال 16000 ریال فروخته و وجه حاصل از فروش را پس از کسر مبلغ 100000 ریال هزینه تبلیغ و فروش و مبلغ 300000 ریال هزینه بسته بندی و 5% حق العمل فروش و 1% حق التضمین طی حواله بانکی ارسال داشته است.

مطلوبست:ثبت رویدادهای مربوط به ارسال و فروش کالای امانی و هزینه های انجام شده ، ارسال وجه در دفتر روزنامه بازرگانی و عجم و تعیین سود (زیان) حاصل از فروش کالای امانی (بستن حسابهای مربوط به کالای امانی).

۶۴- شرکت تولیدی ایران کار طوس در تاریخ 15/7/78 تعداد 30 دستگاه بخاری خود را که قیمت تمام شده هر دستگاه 250000 ریال می باشد را جهت حق العمل کار خود آقای احمدی در بیرجند ارسال نمود و بابت حمل آنها 250000 ریال و بابت بیمه آنها 150000 ریال پرداخت نمود. صورتحساب ارسالی حق العمل کار در تاریخ 30/10/78 حاکی از این است که آقای احمدی بابت تخلیه و انبار داری و فروش محموله امانی مبلغ 150000 ریال پرداخت نموده و تمام بخاریها را از قرار هر دستگاه 300000 ریال به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های پرداختی و 5% حق العمل فروش طی حواله ای که ضمیمه صورتحساب می باشد جهت شرکت فرستاده است.

مطلوبست:

1-   ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت ایران کارطوس(امر) و انتقال به دفتر کل.

2-   بستن حسابهای مربوط و تعیین سود یا زیان فروش کالای امانی.

۶۵- آقای رستمی حق العمل کار شرکت الفا می باشد در تاریخ 25/3/80 یک محموله امانی را که شامل 30 کارتن به قیمت تمام شده هر کارتن 250000 ریال بوده را دریافت نموده برای تخلیه این محموله مبلغ 150000 ریال برای چاپ آگهی فروش مبلغ 100000 ریال پرداخت نمود تا تاریخ 31/6/80 کلیه محموله امانی را از قرار هر کارتن 300000 ریال به فروش رسانده وجه حاصل از فروش را پس از کسر هزینه ها و 10 % حق التضمین برای شرکت آلفا ارسال نمود.

مطلوبست:ثبت رویدادهای مربوط به محموله امانی در دفتر روزنامه آقای رستمی.

۶۶- شرکت فجر شمال 100 جعبه مرکبات خود را از قرار هر جعبه 6000 ریال برای حق العمل خود در سمنان ارسال نمود و بابت حمل آن 50000 ریال و بابت بیمه آن 35000 ریال پرداخت کرد 5 جعبه از محمله فوق در بین را از بین رفته که از این بابت مبلغ 15000 ریال از شرکت بیمه خسارت دریافت شد. حق العمل کار مابقی کالای دریافتی را از قرار هر جعبه 8000 ریال فروخته و وجه حاصل از فروش را پس از کسر 5% حق العمل فروش ، مبلغ 10000 ریال هزینه فروش و 15000 ریال هزینه حمل تخلیه برای امر ارسال نمود.

مطلوبست:

الف) ملیات مربوط به کالای امانی در دفاتر امر

ب) محاسبه و ثبت خسارات وارده به کالای امانی و دریافت بیمه

ج) محاسبه و ثبت سود یا زیان کالای امانی و بستن حسابهای مربوطه در دفتر روزنامه و کل.

۶۷- شرکت تعاونی سپهر مقیم شهرستان کرج شعبه ای در غرب تهران افتتاح نمود و اجناس خود را به قیمت تمام شده به شعبه ارسال می کند حسابهای شعبه در دفاتر اداره مرکزی نگهداری می شود شعبه اجازه خرج از محل وصولی ها را دارد و کلیه هزینه هال از طریق فروشهای نقدی پرداخت می گردد.

اطلاعات زیر توسط شعبه در تاریخ 30/7/77 ارسال گردیده است.

کالای رسیده از مرکز                          40000000 ریال

کالای برگشتی از شعبه به مرکز               60000 ریال

فروشهای نقدی                                    2800000 ریال

فروشهای نسیه                                   1600000 ریال

تخفیفات نقدی فروش                              50000 ریال

اجاره محل فروشگاه                             100000 ریال

کالای برگشتی از فروشهای نسیه             30000 ریال

هزینه حقوق                                       75000 ریال

وصولی از مشتریان بابت فروشهای نسیه 1000000 ریال کلیه وجوه دریافتنی به مرکز حواله شد.

مطلوبست:ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی و تنظیم حسابهای کالای شعبه و خلاصه سود و زیان شعبه

۶۸- شرکت تجاری افق دارای شعبات متعدد در سراسر کشور می باشد شعبات این شرکت دفاتر مستقل نگهداری می کنند و کلیه فعالیتها در اداره مرکزی ثبت می گردد. ارسال کالا به روش قیمت تمام شده صورت می گیرد بخشی از فعالیتهای شعبه قوچان به شرح ذیل می باشد.

1- موجودی کالای اول دوره           280000 ریال

2- ارسال کالا به شعبه                   3200000 ریال

3- کالای برگشتی به مرکز              200000 ریال

4- فروش های نقدی شعبه                2100000 ریال

5- فروشهای نسیه                          1200000 ریال

6- برگشت از فروشهای نسیه            120000 ریال

7- هزینه های شعبه     150000 ریال می باشد که توسط اداره مرکزی پرداخت شده است

8- وجوه دریافتنی از بدهکاران           880000 ریال می باشد

9- موجودی کالا در پایان سال             150000 ریال

مطلوبست:ثبت فعالیتهای مذکور در دفتر روزنامه و تنظیم حسابهای کالای شعبه و کالای ارسالی و بستن هزینه های شعبه و تعیین سود و زیان شعبه

۶۹- شرکت سهامی کفش ایران شعبه ای در اهواز دارد که دفاتر مستقل نگهداری نمی کند و کلیه کالاها ی ارسالی به شعبه مزبور را به قیمت تمام شده بعلاوه 35% در دفاتر خود ثبت می نماید شعبه نیز وجوه حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های شعبه به مرکز حواله می کند خلاصه عملیات شعبه در 6 ماه ابتدای سال 80 به شرح زیر می باشد:

1- موجودی کالا در 1/1/80 به قیمت سیاهه            87750 ریال

2- کالای رسیده از مرکز                                     3375000 ریال

3- کالای برگشتی به مرکز                                   405000 ریال

4- فروش نسیه شعبه                                          1500000 ریال

5- تخفیفات نقدی فروش                                      50000 ریال

6- کالای مفقود شده                                           270000 ریال

7- موجودی کالای پایان دوره به قیمت سیاهه           121000 ریال

8- وجوه حواله شده به مرکز 2000000ریال که مبلغ 1200000 ریال آن مربوط به فروشهای نقدی و بقیه از محل وصولی بدهکاران پس از پرداخت مبلغ 70000 ریال بابت هزینه های شعبه بوده است.

مطلوبست:ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل و بستن حسابهای مربوط به شعبه

۷۰- شرکت پارس الکتریک کالاهای خود را به قیمت فروش برای شعبه خود ارسال می کند. اطلاعات زیر از دفاتر مرکز در ارتباط با ارسال کالا به شعبه مشهد استخراج گردیده است:

1- موجودی کالای ابتدای دوره شعبه به قیمت فروش 770000 ریال(قیمت تمام شده 550000 ریال)

2- کالای ارسالی از مرکز به شعبه                   6200000 ریال

3- برگشت کالا از شعبه به مرکز                    500000 ریال

4- فروش نقدی شعبه                                    3500000 ریال

5- فروش نسیه شعبه                                    2400000 ریال

6- تخفیفات اعطایی با توافق مرکز                   100000 ریال

7- برگشت از فروش نسیه شعبه                      200000 ریال

8- دریافتی از بدهکاران شعبه                         800000 ریال

9- هزینه های شعبه                                   350000 ریال

10 موجودی کالای پایان دوره شعبه به قیمت فروش 630000 ریال (قیمت تمام شده 450000 ریال)

مطلوبست:

1-   ثبت رویدادها در دفتر روزنامه عمومی

2-   انتقال به دفتر کل به فرم T

3-   بستن حسابهای مربوط به شعبه

۷۱- شرکت لادن شعبه ای غیر مستقل دارد که کالا از مرکز به قیمت تمام شده برای وی ارسال می شود. هزینه های شعبه از محل فروشهای نقد شعبه پرداخت شده باقی مانده وجوه نقد به حساب جاری مرکز در بانک حواله می شود. عملیات شعبه در سال 1375 به شرح زیر است:

1- موجودی کالای اول دوره                      20000 ریال

2- ارسال کالا از مرکز به شعبه                  1500000 ریال

3- برگشت کالا از شعبه به مرکز                 25000 ریال

4- فروش نقد شعبه 1750000 ریال که مبلغ 150000 ریال بابت هزینه های عمومی شعبه از این محل پرداخت شده است.

5- فروش نسیه شعبه                                 475000 ریال

6- تخفیفات نقدی فروش                            2500 ریال

7- موجودی کالا ی پایان دوره                   60000 ریال

مطلوبست:ثبت عملیات در دفتر روزنامه شرکت لادن.

۷۲- شرکت ایران پویا شعبه مستقلی در شیراز دارد که کالای خود را به قیمت تمام شده به شعبه مزبور ارسال می کند. اطلاعات زیر مربوط به شش ماههدوم سال 81 از دفاتر مرکز استخراج شده است.

1- موجودی کالای شعبه در اول دوره                   250000 ریال

2- ارسال کالا به شعبه                                       4500000 ریال

3- برگشت کالا از شعبه به مرکز                     840000 ریال

4- فروش نقدی شعبه                                   2000000 ریال و فروش نسیه شعبه 3000000 ریال

5- مطالبات سوخت شده شعبه                          150000 ریال

6- تخفیفات اعطایی به مشتریان شعبه بابت اجناس معیوب و خسارت دیده 70000 ریال

7- برگشت از فروش نسیه شعبه                        50000 ریال

8- هزینه حقوق کارکنان شعبه                          200000 ریال

9- هزینه اجاره و آگهی                                   250000 ریال

10- موجودی کالای پایان دوره شعبه                 320000 ریال

مطلوبست:

1-   ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت ایران پویا

2-   تنظیم حسابهای کالای شعبه کالای ارسالی و هزینه های شعبه به فرم T

3-   بستن حسابهای مربوط به شعبه و تعیین سود یا زیان ناویژه و ویژه شعبه.

۷۳- شرکت پارسیان برای ورود کالای مورد نیاز خود از کشور کره پروفرمایی به مبلغ 200000 دلار مبنی CIF به بانک صادرات رائه و تقاضای گشایش اعتبار را می کند. بانک پس از موافقت با گشایش اعتبار مبالغ زیر را از حساب موسسه برداشت می نماید:

6/8- مبلغ 80000000 ریال بابت ودیعه ثبت سفارش.

8/8- مبلغ 8000000 ریال بابت حق ثبت سفارش.

20/8- مبلغ 3200000 ریال هزینه گشایش اعتبار.

28/8- مبلغ 160000000 ریال بابت سپرده اعتبار.

29/8- مبلغ 90000 ریال هزینه تلکس به کارگزار.

6/9- اطلاع از پرداخت وجه نقد کارگزار به فروشنده.

7/9- برداشت مبلغ 560000 ریال هزینه تاخیر.

27/9- پرداخت مبلغ 2000000 ریال بابت هزینه های گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت مبلغ 230000 ریال بابت حمل آن به موسسه.

30/9- ارائه اسناد مربوط به ترخیص کالا از گمرک به بانک که در این تاریخ مبلغ ودیعه توسط بانک به حساب موسسه واریز شد.

مطلوبست:

1-   ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه.

2-   تنظیم حساب اعتبار اسنادی به شکل T و بستن و انتقال آن به حساب مربوطه.

۷۴- شرکت تولیدی ماشین آلات کشاورزی اراک موفق به گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خرید قطعات یدکی از کشور آلمان و به مبلغ 400000 ریال مارک بر مبنای FOB در بانک تجارت گردیده است اقدامات زیر در ارتباط با این امر به شرح زیر روی داده است:

15/4- برداشت مبلغ 68000000 ریال توسط بانک از حساب جاری شرکت بابت ودیعه سفارش.

20/6- برداشت مبلغ 1360000 ریال حق ثبت سفارش و 850000 ریال کارمزد گشایش اعتبار از حساب موسسه توسط بانک.

14/7- برداشت مبلغ 96000000 ریال بابت سپرده اعتبار.

25/7- وجه اسناد تایید شده توسط کارگزار به فروشنده پرداخت شد.

28/7- برداشت مبلغ 350000 ریال بابت هزینه های تلفن، تلکس به کارگزار توسط بانک از حساب موسسه.

15/8- واریز مبلغ 4000000 ریال مازاد سپرده به حساب جاری شرکت و تسلیم اسناد حمل پشت نویسی شده جهت ترخیص کالا.

4/9- شرکت با پرداخت مبلغ 1500000 ریال بابت هزینه های گمرکی و 850000 ریال هزینه حمل کالای مزبور را انبار موسسه حمل نمود.

15/9- ارائه مدارک لازم به بانک و واریز ودیعه به حساب جاری موسسه توسط بانک.

مطلوبست:

1-   ثبت رویدادهای مربوط به اعتبار اسنادی در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل به فرمT

2-   ثبت مربوط به بستن حساب اعتبارات اسنادی.

۷۵- برداشتهای زیر توسط بانک تجارت از حساب جاری تجارتخانه البرز برای اعتبار اسنادی مربوط به خرید 1000 حلقه لاستیک از کشور ژاپن به ارزش CIF 5000000 ین ژاپن ارائه شده است.

15/5/74- مبلغ 90000000 ریال بابت ودیعه ثبت سفارش

30/6/74- مبلغ 2300000 ریال بابت حق ثبت سفارش

10/7/74- مبلغ 180000 ریال بابت هزینه گشایش اعتبار اسنادی

10/7/74- مبلغ 120000000 ریال بابت سپرده اعتباری

15/7/74- مبلغ 70000 بابت هزینه تلکس به کارگزار در ژاپن

20/9/74- مبلغ 310000 ریال هزینه تاخیر وجه پرداختی به کارگزار 25/9/74 تسویه حساب نهایی با تجارتخانه و تحویل اسناد حمل. در این مرحله بانک مبلغ 900000 ریال کسری مبلغ اعتبار و مبلغ 3000 ریال هزینه تاخیر از تاریخ ابلاغ را از حساب جاری تجارتخانه برداشت کرد و اسناد حمل را تحویل موسسه داد.

5/10/74- با پرداخت نقدی 7000000 ریال هزینه گمرکی 800000 ریال هزینه حمل کالا ترخیص و به انبار شخصی تجارتخانه منتقل گردید.

25/10/74- با ارائه جواز سبز گمرکی ودیعه ثبت سفارش به حساب جاری تجارتخانه واریز شد.

مطلوبست:ثبت فعالیتهای فوق در تجارتخانه البرز و تهیه حساب اعتبارات اسنادی و تعیین بهای تمام شده یک جفت لاستیک

۷۶- موسسه الکتریکی نورباران جهت واردات مقداری کالا از آلمان با ارائه مدارک مورد نیاز به بانک تجارت شعبه بازار اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 30000 مارک بر مبنای FOB نموده است. عملیات زیر در ارتباط با اعتبار فوق انجام گرفته است:

5/3- برداشت مبلغ 8400000 ریال بابت ودیعه اعتبار از حساب موسسه توسط بانک

6/3- برداشت بلغ 2300000 ریال بابت حق سفارش از حساب موسسه

8/3- برداشت مبلغ 17300000 ریال بابت بخشی از وجه اعتبار مذکور از حساب موسسه

9/3- برداشت مبلغ 5000000 ریال بابت هزینه گشایش اعتبار ، بیمه و حمل کالا از حساب موسسه

25/4- دریافت اعلامیه بدهکاری از بانک مبنی بر برداشت باقیمانده وجه اعتبار به مبلغ 23900000 ریال و هزینه های تلفن و تلکس به کارگزار به مبلغ 150000 ریال.

31/4- اطلاع از کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار به فروشنده و برداشت مبلغ 150000 ریال هزینه تاخیر وجه پرداختی به کارگزار از حساب موسسه

30/5- ارائه اسناد حمل و پشت نویسی شده جهت ترخیص کالا

5/5- پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت هزینه های گمرک و 50000 ریال بابت حمل کالای ترخیص شده به انبار

8/5- ارائه تصویر جواز سبز گمرکی به بانک و واریز ودیعه توسط بانک به موسسه الکتریکی

مطلوبست:

1-   ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه الکتریکی

2-   تنظیم حساب اعتبارات اسنادی و بستن آن جهت انتقال به حساب مربوطه

۷۷- مانده حسابهای زیر در پایان سال مالی 1377 پس از انجام اصلاحات از دفاتر موسسه سبحان استخراج شده است

وجه نقد و بانک 840000 ریال – حسابهای دریافتنی 3485000 ریال – ذخیره م.م 605000 ریال – اسناد دریافتنی 20200000 ریال – موجودی کالا 120000 ریال – پیش پرداختها 800000 ریال – ماشین آلات 4600000 ریال – استهلاک انباشته ماشین آلات 1400000 ریال – ساختمان 6000000 ریال – استهلاک انباشته ساختمان 2340000 ریال – سرقفلی؟ - سرمایه 9350000 ریال – حسابهای پرداختنی 2900000 ریال – حقوق پرداختنی 1200000 ریال – اضافه برداشت بانکی 550000 ریال – دیون رهنی سررسید 5 سال آینده 8000000 ریال

مطلوبست:

الف) تهیه ترازنامه و طبقه بندی شده و تعیین مبلغ سرقفلی

ب) تعیین نسبت سریع/ نسبت بدهی جاری/ نسبت پوشش ثابت/ نسبت جاری و مقایسه با حد مطلوب آنها

۷۸- مانده حسابهای زیر در پایان دوره مالی پس از انجام عملیات اصلاحی از دفتر کل موسسه تجاری ساسان استخراج گردیده است:

صندوق 430000 ریال – زمین 500000 ریال – ساختمان (ارزش دفتری) 800000 ریال – سرقفلی 375000 ریال – موجودی کالا 550000 ریال – ماشین آلات (ارزش دفتری) 900000 ریال – خالص حسابهای دریافتنی 1620000 ریال – اثاثه دفتری) 600000 ریال – ملزومات 225000 ریال – بستانکاران 800000 ریال – هزینه های پرداختنی 212500 ریال – دیون رهنی ؟ اسناد پرداختنی 900000 ریال – سرمایه 3000000 ریال.

مطلوبست:

الف) تهیه ترازنامه طبقه بندی شده و تعیین مبلغ دیون رهنی

ب) محاسبه نسبتهای جاری/ نسبت سریع/ نسبت سرمایه در گردش/ نسبت پوشش ثابت/ نسبت دارائی ثابت.

۷۹- با توجه به اطلاعات مربوط به موسسه یکتا در تاریخ 28/12/80 به شرح زیر:

صندوق 150000 ریال – بانک 700000 ریال – موجودی کالا 300000 ریال – حسابهای دریافتنی 450000 ریال – ملزومات 80000 ریال – اثاثه و منصوبات 400000 ریال – ماشین آلات 900000 ریال – استهلاک انباشته اثاثه 150000 ریال – استهلاک انباشته ماشین آلات 33000 ریال – حسابهای پرداختنی 440000 ریال – حقوق پرداختنی 260000 ریال – اسناد پرداختنی 250000 ریال – وام بلند مدت پرداختنی 550000 ریال – سرمایه 1000000 ریال

مطلوبست:

1-   تهیه ترازنامه طبقه بندی شده

2-   محاسبه نسبت جاری – نسبت سریع – نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و مقایسه این نسبتها با حد مطلوب.

۸۰- مانده حسابهای زیر پس از انجام اصلاحات از دفتر کل موسسه بازرگانی ارمغان در پایان سال 79 استخراج گردیده است.

بانک 600000 ریال – موجودی کالا 400000 ریال – پیش پرداخت خرید 150000 ریال – اثاثه 50000 ریال – حسابهای دریافتنی 450000 ریال – حسابهای پرداختنی 380000 ریال – حقوق پرداختنی 140000 ریال – اسناد دریافتنی 500000 ریال – اسناد پرداختنی 560000 ریال – مالیات پرداختنی 160000 ریال – ملزومات 120000 ریال – ذخیره م.م 80000 ریال – دیون رهنی 1760000 ریال – استهلاک انباشته اثاثه 120000ریال – وسایل نقلیه 1400000 ریال – ساختمان و زمین 3000000 ریال – استهلاک انباشته وسایط نقلیه 420000 ریال – سرمایه 3500000 ریال

مطلوبست:

1-   تهیه ترازنامه طبقه بندی شده بتاریخ 29/12/79

2-   محاسبه نسبت جاری ، نسبت سریع ، نسبت بدهی جاری و نسبت دارایی ثابت و مقایسه آنها با حد مطلوب

۸۱- کامیونی را که پنج سال قبل به قیمت – 10000000 ریال خریده بودیم و تاکنون مبلغ – 4000000 ریال ذخیره استهلاک در نظر گرفته بودیم یا زمینی به ارزش – 12000000 ریال معاوضه نمودیم در این معاوضه مبلغ – 3000000 ریال نقد پرداخت کردیم مطلوبست: ثبت معاوضه فوق در دفتر روزنامه.

۸۲- مانده حسابهای زیر در پایان سال مالی 1379 پس از انجام اصلاحات از دفاتر موسسه تجاری ظفر استخراج شده است.

نقد و بانک

520000

حسابهای دریافتنی

3780000

ذخیره مشکوک الوصول

700000

ساختمان

4300000

ماشین آلات

2950000

ملزومات

25000

موجودی کالا

700000

حق الامتیاز

؟

استهلاک انباشته ساختمان

1700000

استهلاک انباشته ماشین آلات

450000

 

حسابهای پرداختنی

3900000

پیش دریافتها

600000

اوراق قرضه(18%)

4000000

سرمایه

3500000

مطلوبست :

الف) تنظیم ترازنامه طبقه بندی شده و تعیین مبلغ حق الامتیاز

ب) تعیین نسبتها همگی در نظر گرفته شود ، نسبت جاری ، نسبت بدهی جاری و مقایسه با حد مطلوب آنها.

۸۳- موسسه الف) مبلغ 90000 ریال از موسسه ب)طلب کار بود و چون در تاریخ 8 مرداد ماه طلب مذکور لاوصول تشخیص داده شده بود لذا از حسابها  خارج شده بود ولی در تاریخ 11 بهمن ماه همان سال آقای ب بعلت داشتن امکانات مالی بدهی خود را به الف می پردازد.

مطلوبست: ثبت های لازم از دو روش

1-   حذف مستقیم

2-   حذف با استفاده ازحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۸۴- در تاریخ 1/2/55 شرکت سازنده تعداد 100 عدد کولر جهت حق العمل کار خود آقای موسوی در کویت ارسال می دارد قیمت تمام شده هر عدد کولر – 6000 ریال است شرکت سازنده مبلغ – 30000 ریال بابت حمل و مبلغ – 20000 ریال برای بیمه حمل و نقل پرداخت می کند صورتحساب مورخ 31/2/55 رسیده از کویت حاکی استکه آقای موسوی تمام کولرها را تحویل گرفته و مبلغ – 5000 ریال بابت تخلیه نقدا داده است و همچنین کولرها به غیر از 20 عدد (80عدد) را از قرار هریک – 10000 ریال فروخته و پس ار کسر مبلغ – 7000 ریال دیگر بابت هزینه های متفرقه فروش و همچنین 5% بابت حق العمل و 1% بابت حق التضمین باقیمانده را به ریال طی حواله تلگرافی بانکی ارسال نموده.

الف) ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه امر و تنظیم حساب کالای امانی.

ب) ثبت بستن حسابهای کالای امانی و کالای ارسالی.

۸۵- اطلاعات زیر در موسسه تجاری موحد در دست است.

الف) مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ابتدای دوره مالی 73، مبلغ 670000 ریال است.

ب) کل فروشهای موسسه در طی سال مالی معادل 62000000 ریال می باشد که 70% آن را معاملات نسیه

 تشکیل می دهند. روش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برمبنای 3% فروشهای نسیه می باشد.

ج) در طی سال مالی 73 مبلغ 420000 ریال از مطالبات سوخت شده است.

د) مبلغ 140000 ریال از مطالبات سوخت شده سنوات وصول شده است.

مطلوبست:

الف- ثبت موارد بالا در دفاتر موسسه تجاری موحد.

ب-تعدیل حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۸۶- مانده حسابهای دریافتنی موسسه کمان تا پایان سال مالی 1374 مبلغ 21600000 ریال و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول معادل 452000 ریال(بستانکار) می باشد.

اطلاعات موجود از دفتر معین حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

سررسید بدهی

مبلغ بدهی

نام مشتریان

ردیف

1/4/74

15/4/74

20/1/75

30/1/75

15/8/74

2/12/74

15/12/74

31/1/75

2500000 (%12)

4200000(%8)

2800000(%2)

1300000(%2)

4800000(%12)

2900000(%5)

1500000(%5)

1600000(%2)

آقای کریمی

شرکت تابش

آقای امیدوار

آقای شادمان

شرکت کرانه

شرکت رادیان

شرکت گلبرگ

شرکت مهتاب

1

2

3

4

5

6

7

8

1546000

21600000

جمع

 

روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس تجزیه سنی مطالبات به ترتیب زیر است:

2% نسبت به حسابهای دریافتنی که هنوز سررسید نشده اند.

5% نسبت به حسابهای دریافتنی که یک روز تا یک ماه از سررسید آنها گذشته است.

8% نسبت به حسابهای دریافتنی که 31 روز تا سه ماه سررسید آنها سپری شده است.

12% نسبت به حسابهای دریافتنی که بیش ازسه ماه از سررسید آنها گذشته است.

مطلوبست:محاسبه میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال مالی و ثبت تعدیل آنها در حسابها.

۸۷- مانده حسابهای دریافتنی موسسه تجاری احمدیان در پایان سال مالی 74 معادل 6850000 ریال و مانده

 حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بعد از انجام تعدیلات مربوطه معادل 120000 ریال (بدهکار) می باشد.درصورتیکه برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس روش موردی انجام پذیرد و جدول زیر با توجه

 به بررسی های لازم در مورد مشتریان تنظیم شده باشد:

سررسید بدهی(وصول)

مبلغ بدهی

نام مشتریان

ردیف

100%

80%

60%

50%

20%

1350000

1800000

1200000

1500000

1000000

آقای معتمد

شرکت ارژنگ

آقای رستگار

آقای لطیفی

شرکت تابش

1

2

3

4

5

 

6850000

جمع حسابهای دریافتنی

 

مطلوبست:

الف- تعیین مبلغ مطالبات مشکوک الوصول

ب- انجام عملیات تعدیل حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج- ثبت عملیات در دفاتر

۸۸- قیمت تمام شده یک دستگاه نورد 10000000 ریال می باشد در صورتیکه روش محاسبه استهلاک براساس مانده نزولی و بانرخ 40% باشد.

الف: استهلاک سالهای اول،دوم و سوم آن ماشین را محاسبه و در دفتر روزنامه ثبت کنید.

ب: جدول محاسباتی استهلاک را برای مدت 5 سال تنظیم نمایید.

۸۹- مانده حساب یک دستگاه وانت در اول سال مالی 1378 معادل 12800000 ریال و استهلاک انباشته آن نیز 2800000 ریال می باشد. در تاریخ 1/5/1378 وانت را با یک دستگاه کامیون که قیمت تمام شده آن 40000000 ریال است. معاوضه و مبلغ 30000000 ریال نیز نقدا پرداخت نمودند، درصورتیکه روش محاسبه استهلاک وانت خط مستقیم و عمرمفید آن 5 سال و ارزش اسقاط آن معادل 4500000 ریال باشد.

مطلوبست:

الف) محاسبه استهلاک وانت طی 4 ماه اول سال 1378 و ثبت آرتیکل مربوط در دفتر روزنامه و انتقال آن به حسابهای دفتر کل.

ب) ثبت آرتیکل مربوط به تعویض وانت با کامیون و انتقال آن به حسابهای دفتر کل.

۹۰- موسسه داده پردازی پیام،دو دستگاه کامپیوتر خود را جمعا به مبلغ 6900000 ریال خریداری نموده است و

 در تاریخ 1/1/79 استهلاک انباشته ای معادل 1300000 ریال داشته است. کامپیوترها نزد شرکتی بیمه بوده است.در تاریخ 1/3/79 هردو دستگاه کامپیوتر بر اثر اتصال برق دچار آتش سوزی شده و به کلی ازبین رفته اند. درصورتیکه شرکت بیمه فقط 65% قیمت تمام شده کامپیوترها را بعنوان خسارت بپردازد و روش محاسبه استهلاک کامپیوترها مانده نزولی و با نرخ 20% باشد.

مطلوبست:

الف) محاسبه و ثبت استهلاک دوماهه کامپیوترها و انتقال به حسابهای دفترکل.

ب) ثبت مربوط به خروج دارائی (کامپیوترها) در دفاتر روزنامه وکل.

۹۱- شرکت صنعتی اهواز در سالهای 76، 77، 78 اثاثه اداری خود را به شرح ذیل خریداری نمود:

1- 10 تیر خرید نقدی میز فلزی 325000 ریال و یک عدد صندلی گردان به مبلغ 420000 ریال.

2- 16 آذر 1377 خرید یک دستگاه ماشین تحریر 4200000 ریال.

3- 26 دیماه 1377 خرید یک دستگاه کامپیوتر 30000000 ریال.

4-  28 خرداد 1378 میز تحریر فلزی با میز تحریر چوبی معاوضه گردید، بهای میز تحریر جدید 670000 ریال می باشد

 و فروشنده میز تحریر قبلی را معادل 100000 ریال پذیرفته و بقیه بهای میزتحریر جدید را نقدا دریافت داشته است.

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

نام اثاثه                                       برآورد قیمت در پایان عمرمفید                      عمرمفید

میزتحریر فلزی و صندلی گردان                        صفر                                                 5 سال

ماشین تحریر                                             200000                                             10 سال

کامپیوتر                                                    600000                                           12 سال

مطلوبست:

1- افتتاح حسابهای اثاثه و استهلاک انباشته و هزینه استهلاک در دفتر کل شرکت صنعتی اهواز.

2- اختصاص یک صفحه برای هریک از اقلام اثاثه در دفتر معین و ثبت جزئیات مربوط به هریک از انواع اثاثه در آن.

3- ثبت کل عملیات مذکور در این مساله و عملیات مربوط به استهلاک در دفتر روزنامه عمومی شرکت.

4- نقل اقلام ثبت شده دردفتر روزنامه عمومی به حسابهای مربوط در دفترکل.

5- تعیین مانده حساب استهلاک انباشته اثاثه در پایان سال 1378

6- تعیین قیمت دفتری کلیه اقلام اثاثه دردفتر معین دارایی ثابت و مقایسه آن با مانده حسابهای اثاثه و

استهلاک انباشته اثاثه در دفتر کل شرکت اهواز.

توجه:

الف) برای محاسبه استهلاک از روش خط مستقیم استفاده شود.

ب) استهلاک اثاثه در کلیه ماهها منظور گردد. در صورت خرید دارائی در نیمه اول ماه، یک ماه کامل استهلاک محاسبه شود. درصورت خرید دارائی در نیمه دوم استهلاک محاسبه نشود.

۹۲- در تاریخ 1/7/79 شرکت کامرانی مقدار 100 دستگاه بخاری جهت حق العمل کار خود آقای سعیدی در قم ارسال میدارد. قیمت تمام شده هردستگاه بخاری 50000 ریال است و شرکت کامرانی مبلغ 300000 ریال بابت کرایه حمل

و نقل و مبلغ 200000 ریال جهت بیمه حمل پرداخت می کند. صورتحساب رسیده مورخ 30/7/79 از قم حاکی است که مبلغ 100000 ریال بابت تخلیه و 70000 ریال بابت هزینه های متفرقه فروش پرداخت شده و پس از کسر حق العمل فروش و 1% حق التضمین بقیه توسط آقای سعیدی نقدا طی حواله بانکی جهت شرکت کامرانی ارسال شده است. همچنین صورتحساب فروش نشان می دهد که هربخاری به مبلغ 100000 ریال فروخته شده است.

مطلوبست:تنظیم حسابهای لازم در دفاتر امر و حق العمل کار.

۹۳- بازرگانی ایران پخش (امر) در تاریخی 1/5/79، تعداد 20 صندوق چای را که قیمت تمام شده هرصندوق 50000 ریال می باشد. جهت فروش به رسم امانی برای آقای رئوفی (حق العمل کار) خود مقیم شهرستان سمنان فرستاده و جهت باربری برای هرصندوق 1000 ریال و برای تمام محموله مبلغ 50000 ریال بیمه حمل و نقل پرداخته است.

صورتحساب صفحه بعد در مورخه 15/12/79 از طرف آقای رئوفی به بازرگانی ایران پخش واقع درتهران رسیده است.

صورتحساب – بازرگانی ایران پخش         موضوع – محموله 120 صندوق چای       پیوست- یک برگ حواله بانکی    فروش 20 صندوق چای         1420000 ریال کسر می شود

هزینه تخلیه و توزیع                3800 ریال                  هزینه انبار داری                    34000 ریال

حق العمل فروش                 17000 ریال                    حق التضمین                         3400 ریال

جمع هزینه ها                       58200                          باقیمانده                            1361800

حواله بانکی                         1300000                      مانده بدهی                          61800

مطلوبست:ثبت اقلام و عملیات مربوط به محموله امانی فوق فقط در دفترچه روزنامه و کل امر.

۹۴- یک کارخانه تولیدی در اول آبانماه 1377 ماشین آلاتی را که بهای آنها 15000000 ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ 15600000 ریال خریداری و برای حمل آنها به کارخانه مبلغ 450000 ریال پرداخت نمود. بابت نصب و راه اندازی این ماشین آلات مبلغ 1550000 ریال هزینه نمود و بلافاصله آن را مورد استفاده قرارداد، چنانچه ارزش اسقاط آن پس از 20000 ساعت کارکرد، معادل 800000 ریال باشد و این ماشین در سالهای اول تا سوم کارکردی به ترتیب 2500– 5100و 4900 ساعت داشته باشد.

مطلوبست:

الف) ثبت رویدادهای مالی سال 77 در دفتر روزنامه و کل کارخانه.

ب) محاسبه هزینه استهلاک 3 سال و تنظیم حساب استهلاک انباشته به روش ساعت کارکرد و تعیین ارزش دفتری در پایان سال 79.

۹۵- کارخانه کفش پاپوش تعداد 20 صندوق محتوای کفش را به قیمت تمام شده هرصندوق 80000 ریال برای

 حق الحمل کار خود در اصفهان ارسال می کند و جمعا مبلغ 420000 ریال بابت حمل و بیمه می پردازد. صورتحساب رسیده از اصفهان حاکی است که محموله تحویل گرفته شده و کلا مبلغ 46800 ریال بابت هزینه های تخلیه و انبارداری و حمل و بیمه و نیز 31500 ریال هزینه های فروش پرداخت شده است.و همچنین صورتحساب مزبور نشان می دهد که حق العمل کار تعداد 60 صندوق کفش را به بهای هرصندوق

 150000 ریال فروخته است و پس از کسر 6% حق العمل فروش و نیز کسر هزینه های دیگر ، مابقی را برای آمر ارسال داشته است.

مطلوبست:ثبت عملیات فوق و بستن حسابها در دفتر روزنامه عمومی حق العمل کار و امر.

۹۶- در تاریخ 6/7/73 آقای مهردادی با مراجعه به بانک ملی ایران با در دست داشتن پروفرمای خرید 1200

دستگاه دوچرخه از کشور کره به مبلغ 96000 دلار از ارزش CIF درخواست صدور سند ودیعه ثبت سفارش برای

 ارائه به وزارت بازرگانی را می نماید. بانک مبلغ 168000 ریال بابت ودیعه ثبت سفارش از حساب جاری آقای مهردادی نزد خود برداشت نمود و سند ودیعه را صادر کرد.

10/7/73 آقای مهردادی مجددا به بانک مراجعه و با ارائه مدارک تائید شده درخواست گشایش اعتبار

می نماید. بانک با برداشت 40 ریال به ازای هردلار مندرج در پروفرما از حساب جاری وی، مدارک را برای اخذ

موافقت گشایش اعتبار به اداره بین الملل ارسال می دارد.

12/7/73 موافقت بانک با گشایش اعتبار اسنادی شماره 73700027 بابت ورود 1200 دستگاه دوچرخه

به اطلاع آقای مهردادی رسانده شد و از حساب جاری وی مبلغ زیر برداشت می شود:

الف) مبلغ 336000 ریال بابت کارمزد گشایش اعتبار به مدت 4ماه.

ب) مبلغ 225120000 ریال بابت سپرده اعتبار

16/7/73 هزینه تلکس به مبلغ 70000 ریال

29/8/73 با برداشت مبلغ 312700 ریال بابت هزینه تاخیر، اسناد حمل به آقای مهردادی جهت ترخیص کالا تحویل داده شده.

5/9/73 با پرداخت نقدی 10000000 ریال هزینه های گمرکی و با پرداخت نقدی 200000 ریال هزینه حمل و

نقل، کالا به انبار موسسه آقای مهردادی منتقل گردید.

7/9/73 ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و درخواست استرداد وجه ودیعه ثبت سفارش، که در این مرحله بانک

 وجه ودیعه را به حساب جاری آقای مهردادی واریز نمود.

مطلوبست:ثبت موارد فوق در دفتر روزنامه و تنظیم حساب اعتبار اسنادی تا خاتمه عملیات.

۹۷- شرکت کشاورزی کشتکار برای ورود سموم دفع آفات از کشور انگلستان با ارائه مدارک و مجوزهای

مورد نیاز از بانک صادرات ایران شعبه مرکزی درخواست گشایش اعتبار اسنادی به ارزش 30000 پوند براساس

ارزش FOB را می نماید. بانک بابت اعتبار اسنادی مربوط از حساب جاری شرکت کشاورزی کشتکار مبالغ زیر را برداشت نموده است:

12/7/73 مبلغ 2268000 ریال حق ثبت سفارش

28/7/73 مبلغ 256896 ریال هزینه گشایش اعتبار اسنادی

28/8/73 مبلغ 113700000 ریال سپرده اعتباری اسنادی

30/7/73 مبلغ 87000 ریال هزینه تلکس به کارگزار

1/8/73 مبلغ 2500000 ریال هزینه حمل و بیمه

24/9/73 اطلاع از کارگزار بابت پرداخت وجه به فروشنده در 10/9/73

در این مرحله بانک مبلغ 153000 ریال بابت هزینه تاخیر وجه پرداختی کارگزار از حساب جاری شرکت برداشت نمود و به وی ارسال کرد.

27/9/73 واریز 3150000 ریال اضافه وجه سپرده اعتبار اسنادی به حساب جاری شرکت و تحویل اسنادی حمل برای ترخیص کالا

30/9/73 پرداخت نقدی 1300000 ریال هزینه های گمرکی و 1500000 ریال هزینه حمل کالا از گمرک به انبار شرکت

مطلوبست: ثبت دفتر روزنامه – تهیه حساب اعتبار اسنادی  در خاتمه عملیات.

۹۸- در تاریخ 12/6/78 یک دستگاه رایانه که قیمت نقد آن 4500000 ریال بود را به طور نسیه به مبلغ

 5000000 ریال خریداری نموده، مبلغ 1000000 ریال بابت خرید قطعات تکمیلی و مبلغ 10000 ریال بابت

حمل آن و 50000 ریال نیز بابت راه اندازی آن پرداخت نموده و آن را مورد استفاده قرار دادیم. ثبت مربوط

به خرید دارایی را در دفتر روزنامه انجام دهید.

۹۹- شرکت خودرو لنت یک دستگاه پیکان جهت انجام کارهای خارج از شهر خود خریداری نمود. خودرو مذکور

در تاریخ 19/6/79 در یک حادثه به دره سقوط کرد و لاشه آن بلافاصله تشخیص داده شد. مدارک اولیه خرید

 خودرو مفقود گردیده اما استهلاک انباشته خودرو از تاریخ تا 29/12/78 که مدت سه سال می باشد به روش

 خط مستقیم سالهای عمر مفید مبلغ 141 ریال در دفاتر ثبت گردیده است. اگر عمر مفید خودرو 10 سال باشد.

مطلوبست:

1-  بهای خرید ماشین را محاسبه کنید.(بهای تمام شده)

2-  ثبت خروج دارایی را بنویسید.

۱۰۰- بازرگانی امین در تاریخ 1/5/75 تعداد 40 دستگاه کولر که قیمت تمام شده هر دستگاه 150000 ریال بود برای آقای کامرایی مقیم اهواز به رسم امانی ارسال نمود. بازرگانی امین مبلغ 250000 ریال بابت کرایه حمل و مبلغ 200000 ریال جهت بیمه حمل محموله پرداخت کرد صورتحساب رسیده در 30/5/75 از اهواز حاکی است 40 دستگاه کولر از قرار هر دستگاه 200000 ریال به فروش رسیده و مبلغ 100000 ریال بابت تخلیه و 70000 ریال بابت هزینه های متفرقه فروش پرداخت شده و پس از کسر 5% از مبلغ فروش به عنوان حق العمل و 1% به عنوان حق التضمین بقیه وجه طی حواله بانکی ارسال گردیده است.

مطلوبست: ثبت عملیات مربوط به محموله امانی در دفتر روزنامه و تنظیم حساب کالای امانی و بستن آن.

۱۰۱- مانده حسابهای زیر در پایان سال مالی 1377 پس از انجام اصلاحات از دفاتر موسسه سبحان استخراج شده است.

وجه نقد و بانک 840000 ریال – حسابهای دریافتنی 3485000 ریال – ذخیره م.م 605000 ریال – اسناد دریافتنی 2020000 ریال – موجودی کالا 1200000 ریال – پیش پرداختها 800000 ریال – ماشین آلات 4600000 ریال – استهلاک انباشته ماشین آلات 1400000 ریال- ساختمان 6000000 ریال – استهلاک انباشته ساختمان 2340000 ریال – سرقفلی ؟ - سرمایه 9350000 ریال – حسابهای پرداختنی 2900000ریال – حقوق پرداختنی 1200000 ریال – اضافه برداشت بانکی 550000 ریال – دیون رهنی سررسید 5 سال آینده 8000000 ریال.

مطلوبست:

الف) تهیه ترازنامه طبقه بندی شده و تعیین مبلغ سرقفلی؟

ب) تعیین نسبت سریع / نسبت بدهی جاری/ نسبت پوشش ثابت/ نسبت جاری و مقایسه با حد مطلوب آنها. 

۱۰۲- مانده حسابهای دفاتر کل موسسه خورشید پس از انجام اصلاحات در پایان سال مالی 78 به قرار زیر است:

صندوق 450000 ریال – بستانکاران 800000 ریال – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 170000 ریال – بدهکاران 1700000 ریال – بانک 600000 ریال – اسناد پرداختی 1200000 ریال – سرقفلی 800000 ریال – اثاثه 1790000

– استهلاک انباشته اثاثه 138000 ریال – سرمایه 4316000 ریال – دیون رهنی 1280000 ریال – اسناد پرداختنی

 بلند مدت 1006000 ریال – پیش دریافت فروش 580000 ریال – موجودی کالا 750000 ریال – ملزومات 480000- وسیله نقلیه 3600000 ریال – استهلاک انباشته وسیله نقلیه 680000 ریال.

مطلوبست:

1-  تهیه ترازنامه طبقه بندی شده

2-  تعیین نسبت پوشش ثابت – نسبت سریع و محاسبه سرمایه در گردش – آیا نسبتهای بدست آمده مطلوبست یا خیر.

نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 21:15 توسط maleki|


آخرين مطالب
» سوالات عملی حسابداری مالی- مقدماتی
» ادامه نمونه سوالهای تستی حسابداری مالی-مقدماتی
» ادامه نمونه سوالهای تستی حسابداری تکمیلی
» نمونه سوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد
» نمونه سوالات عملی حسابداری حقوق و دستمزد
» ادامه نمونه سوال تستی حسابداری صنعتی
» نمونه سوالات تستی حسابداری صنعتی
» نمونه سوال عملی حسابداری صنعتی
» سوالات عملی حسابداری مالی-مقدماتی
» نمونه سوال عملی حسابداری تکمیلی

Design By : Pichak